Fejlesztői kézikönyv 6.4

XML Referencia 6.4

Effector Studio 6.4 összefoglaló

Effector Studio 6.4 kézikönyv

Effector WebAPI 6.4 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

DisplayDefinition

Eredetileg a Display mappában laktak a dgvc kezdetű xml fájlok. Ezek most a DisplayDefinition mappában találhatóak és a fájlok prefix-e DisplayDefinition-re változott dgvc-ről. Egy ilyen xml a felületen Table, TransposedTable, Card, CardMatrix, TreeView, SectionList, Calendar kontrollként jelenhet meg.

/DisplayDefinition

Gyökér elem.

/DisplayDefinition/Caption (String)

A DisplayDefinition felirata, amely jelenleg nem jelenik meg a felületen. Használata az Effector Studio miatt érdekes.

/DisplayDefinition/DataDefinition (String)

Az adatok forrása. Annak a DataDefinition fájlnak kell a nevét megadni (kiterjesztés nélkül), amely segítségével lekérdezett adatokat szeretnénk megjeleníteni a felületen.

/DisplayDefinition/IsDynamic (Boolean)

Ha az adatokat dinamikus forrásból akarjuk megjeleníteni, akkor ennek a node-nak az értékét true-ra kell állítani. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke false.

/DisplayDefinition/UniqueIDColumn (String)

DisplayDefintion-beli oszlop, amelyben az id értéket keresi a rendszer új objektum rögzítése után.

/DisplayDefinition/UniqueBusinessObject (String)

A DisplayDefinition új sor kijelölés funkcióhoz használatos beállítás. Annak a BusinessObject-nek a neve, amelynek meg kell egyeznie az új rögzítést végző-n levővel

/DisplayDefinition/OrderBy (String)

Annak az oszlopnak az SQL neve, amely szerint alapértelmezetten rendezni szeretnénk a táblázat sorait. A direction: attribútummal lehet megadni a rendezés iránya, lehetséges értékei Asc, Desc, alapértelmezett érték Asc.

/DisplayDefinition/OutFilterColumn (String)

Annak a DataDefinition-beli oszlopnak a neve, amely a filter kezelésben elsődlegesen részt vesz.

/DisplayDefinition/PageSize (Integer)

Ezzel lehet szabályozni, hogy egy lap mennyi sor megjelenítését jelenti. Értéke egész szám, alapértelmezett értéke: 100. Ha az értéke -1, akkor lényegében kikapcsolja a lapozás funkciót a rendszer.

/DisplayDefinition/AlternatePageSize (Integer)

Ezzel lehet szabályozni, hogy mi történjen a felületen a sorok számát megjelenítő elemre kattintva. Értéke egész szám, alapértelmezett értéke: 0.

 • Ha az értéke -1, akkor a kattintás hatására minden sort lehoz a táblázat.
 • Ha az értéke 0, akkor nincs alternatív lap méret (vagyis nem történik semmi).
 • Ha az értéke pozitív egész szám, akkor a kattintás hatására a lapméret megváltozik erre az új értékre.

/DisplayDefinition/TemplateURL (String)

/DisplayDefinition/AutoRefreshInterval (Integer)

Az automatikus frissítést az AutoRefreshInterval node-ban beállított értékkel szabályozhatjuk. Értéke percben értendő, a node hiánya, vagy nullára állítása esetén az automatikus frissítés funkciót letilthatjuk.

/DisplayDefinition/IsToolbarVisible (Boolean)

Opcionális logikai beállítás, az eszköztár láthatóságát tudjuk bele szabályozni. Alapértelmezett értéke true.

/DisplayDefinition/RowIdentificationMethod (Enumeration)

A sor kijelölésének módját szabályozza. Értéke lehet: UniqueIDColumnOrOutFilterColumn, GeneratedGUID. Alapértelmezett érték UniqueIDColumnOrOutFilterColumn.

 • UniqueIDColumnOrOutFilterColumn: A UniqueIDColumn vagy OutFilterColumn beállításban megadott oszlop értékeit használja a sor beazonosítására. Ha mindekét beállítás létezik, akkor az UniqueIDColumn beállítás az erősebb.
 • GeneratedGUID: A rendszer minden sorhoz generál egy egyedi azonosítót. Akkor érdemes használni, ha a táblázatban nem lehet olyan oszlopot megadni, amely egyértelműen azonosítja a kijelölt sort.

/DisplayDefinition/ViewType (Enumeration)

A DataDefinition-ben madott adatforrás megjelenítésére szolgáló komponens kiválasztása. Lehetséges értékek: Table, Card, CardMatrix, Calendar, SectionList, Tree, TransposedTable, alapértelmezett értéke: Table.

 • Table: Táblázatos megjelenítő.
 • TransposedTable: Elforgatott táblázat megjelenítő.
 • Card: Kártyalista megjelenítő.
 • CardMatrix: Kártyák mátrix szerű megjenítését teszi lehetővé.
 • Calendar: Naptár megjelenítő.
 • SectionList: Szekciólista megjelenítő.
 • Tree: Fa megjelenítő.

Az egyes megjelenítőkhöz tartozó beállításokat külön node alatt lehet megadni.

/DisplayDefinition/AlternateViewType (Enumeration)

Alternatív megjelenítőt lehet megadni ezzel. Jelenleg a következő értékeket veheti fel: None, Table, Card, CardMatrix., alapértelemezett érték: None.

/DisplayDefinition/DefaultSelectionType (Enumeration)

Alapértelmezett sorkijelölés (kártya) módot ezzel a beállítással lehet megadni. Értékei: Single, Multiple. Alapértelmezett érték: Single.

/DisplayDefinition/ToolbarOptions

Az eszköztárral kapcsolatos beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsSelectionTypeTogglerVisible (Boolean)

Az eszköztáron megjelenik a több soros kijelölés és sima egy soros kijelölés közötti váltást lehetővé tevő gomb.

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsCardGroupLayoutChangeEnabled (Boolean)

Card megjelenítő esetén az eszköztáron megjelenik a csoportosítás módját szabályozó gomb (vízszintes / függőleges csoportosítás közötti váltás).

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsOpenAllColumnsButtonVisible (Boolean)

Table megjelenítő esetén ezzel a beállítással lehet szabályozni, hogy az eszköztáron megjelenjen az összes oszlop szétnyitását lehetővé tevő gomb. (A táblázatban az összes összecsukott oszlopot újra kinyit)

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsRowNumberTogglerVisible (Boolean)

Table megjelenítő esetén az eszköztáron megjelenik a sorszám megjelenítés megjelenítését / elrejtését lehetővé tevő gomb.

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsToolsTogglerVisible (Boolean)

Table megjelenítő esetén az eszköztáron megjelenik az eszközöket tartalmazó oszlop megjelenítését / elrejtését lehetővé tevő gomb.

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/TrashCanActionControl (String)

Az eszköztáron található szemetes ikon a ControlPanel-ről melyik DeleteObjectButton típusú gomb megnyomását szimulálja.

/DisplayDefinition/TableViewOptions

A táblázathoz (Table) tartozó beállításokat fogja össze

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsRowNumberVisible (Boolean)

Alapértelemezetten látható-e a sorszámot megjelenítő oszlop. Alapértelmezett értéke: false.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/Summaries

Összegző sorokban megjelenítendő értékekek beállításait fogja össze.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/Summaries/Summary (String)

Attribútumok:

 • column: melyik oszlopra szeretnénk alkalmazni az aggregálást
 • type: az aggregálás típusa, lehetséges értékei:
  • Sum: oszlop értékeinek összegzése
  • Average: oszlop értékeinek átlagolása
  • Count: oszlop értékeinek száma
  • Maximum: oszlop értékeinek maximuma
  • Minimum: oszlop értékeinek minimuma
  • Custom: tetszőleges szöveg megjelenítése a Column attribútumban megadott oszlop alatt. A szöveget a node értékeként kell megadni.

Példa:

<Summaries>
  <Summary type="Custom" column="CustomerName">Összesen:</Summary>
  <Summary type="Sum" column="Salary"></Summary>
  <Summary type="Average" column="DailyWork"></Summary>
</Summaries>

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsDeleteToolVisible (Boolean)

Az eszközöket tartalmazó oszlopban jelenjen meg a törlést lehetővé tevő gomb. Az actionControl attribútummal kell megadni annak a nyomogombnak a nevét, amely a törlés funkciót elvégzi (CotrolPanel-en definiált DeleteObjectButton-ról van szó).

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsCardPreviewToolVisible (Boolean)

Az eszközöket tartalmazó oszlopban jelenjen meg a kártyát megjelenítő "gomb". (Csak akkor jelenik, meg, ha van Card ViewType vagy AlternateViewType definiálva)

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsEditToolVisible (Boolean)

Az eszközöket tartalmazó oszlopban jelenjen meg a ceruza ikon vagy sem. A ceruza ikon tulajdon képpen az első Form-ot felhozó Link-en kattintást szimulál. Az automatikus kiválasztás a columnName attribútummal lehet felülbírálni, ebbe a beállításba annak az oszlopnak a nevét kell megadni, amelyre Link van definiálva.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsSimpleFilterEnabled (Boolean)

Ezzel a beállítással lehet szabályozni, hogy a táblázat fejlécében lévő egyszerű szűrő funkció be legyen kapcsolva vagy sem. Alapértelemezett értéke true, tehát be van kapcsolva a funkció.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsPinningEnabled (Boolean)

Az oszlopok rögzítését lehetővé tevő lenyíló lista megjelenését szabályozza. Alapértelmezett érték: true.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnGroups

Oszlop csoportok definiálását összefogó node. A excludedColumnsGroupCaption attribútummal lehet megadni, hogy milyen szöveg jelenjen meg a nem csoportosított oszlopok felett.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnGroups/ColumnGroup

Az oszlop csoport definiálását összefogó node. A name attribútummal kell megadni a csoport nevét, erre kell hivatkozni az oszlopok definálásakor.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnGroups/ColumnGroup/Caption (String)

Az oszlop csoport címkéje.

Példa:

<ColumnGroups excludedColumnsGroupCaption="">
  <ColumnGroup name="cimeleje">
    <Caption />
  </ColumnGroup>
  <ColumnGroup name="cim">
    <Caption>Cím</Caption>
  </ColumnGroup>
</ColumnGroups>

/DisplayDefinition/TableViewOptions/GroupBy (String)

Ezzel a beállíátssal lehet megadni, hogy a táblázat alapértelmezetten melyik oszlop szerint legyen csoportosítva. A direction attribútumban lehet magadni a csoportosítás irányát, értéke lehet Asc, Desc.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/HeaderHeight (Integer)

A fejléc magasságát lehet vele megadni pixelben. Például a két soros fejlchez 48-at kell adni értékül.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnCaptions

Dinamikus táblázat esetén az oszlopok fejléce alapértelmezés szerint az, amit a DataDefinition-ban definiált lekérdezés visszaad. Lehetőség van ezeknek a címkéknek a lecsrélésére akár egy másik lekérdezés eredményéval vagy fixen definiált értékekkel. A sourceType attribútummal lehet megadni, hogy milyn forrásról van szó. Ennek az attribútumnak az értéke lehet Database, XML. Az alapértelemezett érték Đatabase.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnCaptions/Database

Ha a ColumnCaptions node-on a sourceType attribútum értéke Database, akkor a rendszer itt definiált lekérdezés eredményéből veszi a rendszer az oszlopok felíratait.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnCaptions/Database/SelectionString (String)

Ezzel a beállítással lehet megadni azt az SQL kifejezést, amely az adatokat fogja visszaadni. Az eredménynek Name és Caption oszlopa. A type attribútummal lehet megadni, hogy a beállítás egy SQL mondat lesz vagy egy tárolt eljárás neve. Az attribútum értéke lehet Select, StoredProcedure, a Select érték az alapértelmezett.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnCaptions/FixedValues

Ha a ColumnCaptions node-on a sourceType attribútum értéke XML, akkor a rendszer innen veszi az oszlopok felíratait.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnCaptions/FixedValues/Caption (String)

A columnName attribútummal kell megadni, hogy melyik oszlop felíratát definiáljuk, a node értéke pedig maga a címke.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsMultilineRowsEnabled (Boolean)

Csak Table megjelenítéskor használt beállítás, ezzel lehet bekapcsolni, hogy a sorok magassága különböző lehet a tartalomtól függően. A maxLineNumber attribútummal lehet megadni, hogy maximum mennyi sorra törhesse a rendszer a szöveget. A minLineNumber attribútummal lehet megadni hogy mennyi sornyi alapértelemezetten egy cella. A sormagasség számítást az oszlopok definiálásakor kell megadni az IsMultiline beállítással, a rendszer ezen oszlopok értékeit figyeli a sormagasság számítás során.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions

Az elforgatott táblázathoz (TransposedTable) tartozó beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions/ColumnCaptions

Dinamikus táblázat esetén az oszlopok fejléce alapértelmezés szerint az, amit a DataDefinition-ban definiált lekérdezés visszaad. Lehetőség van ezeknek a címkéknek a lecserélésére akár egy másik lekérdezés eredményével vagy fixen definiált értékekkel. A sourceType attribútummal lehet megadni, hogy milyen forrásról van szó. Ennek az attribútumnak az értéke lehet Database, XML. Az alapértelemezett érték Đatabase.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions/ColumnCaptions/Database

Ha a ColumnCaptions node-on a sourceType attribútum értéke Database, akkor a rendszer itt definiált lekérdezés eredményéből veszi a rendszer az oszlopok feliratait.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions/ColumnCaptions/Database/SelectionString (String)

Ezzel a beállítással lehet megadni azt az SQL kifejezést, amely az adatokat fogja visszaadni. Az eredménynek Name és Caption oszlopa. A type attribútummal lehet megadni, hogy a beállítás egy SQL mondat lesz vagy egy tárolt eljárás neve. Az attribútum értéke lehet Select, StoredProcedure, a Select érték az alapértelmezett.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions/ColumnCaptions/FixedValues

Ha a ColumnCaptions node-on a sourceType attribútum értéke XML, akkor a rendszer innen veszi az oszlopok feliratait.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions/ColumnCaptions/FixedValues/Caption (String)

A columnName attribútummal kell megadni, hogy melyik oszlop feliratát definiáljuk, a node értéke pedig maga a címke.

/DisplayDefinition/HTMLTemplates/

A html template definíciókat összefogó node.

/DisplayDefinition/HTMLTemplates/HTMLTemplate (String)

A Calendar, Card, CardMatrix, SectionList és Tree megjelenítők esetében használt beállítás. Ebben a beéllításban lehet megadni, hogyan nézzen ki, milyen tartalommal bírjon egy kártya. A tartalma lehet egy html kifejezéseket tartalmazó szöveg illetve egy url is. Az urlnek egy html elemeket tartalmazó html fájlra kell, hivatkoznia. Az Effector a [##Name##] jellegű kifejezéseket cseréli le az adatbázisből érkező értékekre, ebben az esetben a Name oszlop értékei cserélődnek le.

 • width: Ezzel az attribútummal lehet megadni a kártya szélességét (pixelben).
 • height: Ezzel az attribútummal lehet megadni a kártya magasságát (pixelben).
 • isTemplateURL: Ebben az attribútumban lehet megadni, hogy a beállítás értéke egy URL (true) vagy sem (false). (Példa 2)
 • when: Alternáló kártyákat ezzel és az is beállítással lehet megadni. Az értéke egy oszlop neve, amely értéke szerint akarjuk eldönteni melyik kártya template-et akarjuk használni. A when nelküli definíció az alapértelemezett kártya template. (Példa 3)
 • is: Alternáló kártyákat ezzel és a when beállítással lehet megadni. A when-ben megadott oszlop értékét kell itt beállítani, amely alapján eldől ez a kártya template kell. (Példa 3)

Példa 1:

<HTMLTemplates>
  <HTMLTemplate><![CDATA[
    <div class="listview_item_content_01" style="background:url(core/gfx/images/card_organization_bg.png);overflow:hidden;height:100%">
    <div style="height:17px;font-size: 13px;top:2px;left: 55px;position:absolute;width: 237px;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;color:#fff;">[##Name##]</div>
      <div class="CmpBtn" style="position:absolute;top:0px;right:0px;font-size:25px;color:#fff;">[##EditLink##]</div>
      <div style="left: 55px;font-size:12px;width: 240px;height:35px;position:absolute;top: 51px;color:#555555;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;" title="[##Zip##] [##City##], [##Street##] [##StreetNumber##]."><span style="color:#D57D62;">Cím:</span> [##Zip##] [##City##], [##Street##] [##StreetNumber##].</div>
    </div>
  ]]></HTMLTemplate>
</HTMLTemplates>

Példa 2:

<HTMLTemplates>
  <HTMLTemplate isTemplateURL="true">delivery/html/card.html</HTMLTemplate>
</HTMLTemplates>

Példa 3:

<HTMLTemplates>
  <HTMLTemplate isTemplateURL="true" when="priority_level" is="high">delivery/html/high_prio_project.html</HTMLTemplate>
  <HTMLTemplate isTemplateURL="true" when="priority_level" is="low">delivery/html/low_prio_project.html</HTMLTemplate>
  <HTMLTemplate isTemplateURL="true">delivery/html/project.html</HTMLTemplate>
</HTMLTemplates>

/DisplayDefinition/CardViewOptions

A Card megjelenítőhöz tartozó beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/IsAnimationEnabled (Boolean)

Az animáció be- illetve kikapcsolását lehetővé tevő beállítás. Alapértelmezett értéke: true.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/DragAndDropControlName (String)

A Card és CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Lehetőség van drag&drop segítségével az egyik kártyát ráhúzni egy másik kártyára, és ekkor lefut egy ProcessResultSet hívás, ami egy nem látható gombra van rákötve (ControlPanel-en levő Control). Ennek a gombnak a Name értékét kell megadnunk.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/CardClickControlName (String)

A Card és CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Lehetőség van kártyára kattintáskor (kiválasztás) egy ProcessResultSet hívásra. Annak a gombnak (ControlPanel-en levő Control) a Name értékét kell megadnunk, amely a ProcessResultSet hívást elvégzi.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/IsGroupingEnabled (Boolean)

A csoportosítási lehetőség be- illetve kikapcsolását lehetővé tevő beállítás. Alapértelmezett értéke: true.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/IsSortingEnabled (Boolean)

A rendezési szempont kiválasztását lehetővé tevő beállítás. Alapértelmezett értéke: true.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/GraphByColumns (String)

Azoknak az oszlopoknak a neveit tartalmazza vesszővel elválasztva, amelyekre alkalmazható a Graph megjelenítés alkalmazható. Az Effector a felületen kiválasztott oszlop szerint állítja az egyes kártyák hosszúságát, a kártyák ilyenkor egymás alatt jelennek meg. Az egyes kártyákhoz tartozó értéket a kártya jobb oldalán jeleníti meg az Effector.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/GroupCssClassList (String)

Card megjelenítőnek egyik lehetséges beállítása. A csoportok eltérő stílusúak lehetnek, ezeket az alternáló stílusokat állíthatjuk be itt. Értéke vesszővel elválasztott CSS osztálynevek. Jelenleg: alter1, alter2, alter3, alter4, alter5, alter6, alter7, alter8 értékeket vehet fel. Ezek közül tetszőleges számú lehet. Ha több csoport van, mint az itt beállított CSS osztályok nevei, akkor az elsőtől folytatja. Opcionális attribútum.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/CssFloat (String)

A Card megjelenítő esetén használható beállítás, felülbírálható a kártyák CSS-ben definiált "float" beállítása.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/GroupLayout (Enumeration)

A Card megjelenítő esetén használható beállítás, a csoportosítás orientációját lehet vele megadni. Opcionális beállítás, értéke lehet Horizontal, Vertical. Alapértelemezett érték: Vertical.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/ShowGroupElementCount (Boolean)

A Card megjelenítő esetén használt beállítás, csoportosításkor a csoport címe mellett jelenjen meg a csoportban szereplő kártyák száma. Alapértelemezett értéke: true.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/GroupBy (String)

Ezzel a beállítással lehet megadni az alapértelmezett csoportosítást Card megjelenítő esetén. A direction attribútummal lehet megadni a csoportosítás irányát, értéke lehet Asc, Desc.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions

A CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/IsAnimationEnabled (Boolean)

A CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. A felületen a kártyák animálva jelennek meg. Egyes esetekben érdemes kikapcsolni ezt a lehetőséget. Alapértelmezett értéke true.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/DragAndDropControlName (String)

A Card és CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Lehetőség van drag&drop segítségével az egyik kártyát ráhúzni egy másik kártyára, és ekkor lefut egy ProcessResultSet hívás, ami egy nem látható gombra van rákötve (ControlPanel-en levő Control). Ennek a gombnak a Name értékét kell megadnunk.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/CardClickControlName (String)

A Card és CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Lehetőség van kártyára kattintáskor (kiválasztás) egy ProcessResultSet hívásra. Annak a gombnak (ControlPanel-en levő Control) a Name értékét kell megadnunk, amely a ProcessResultSet hívást elvégzi.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/ColumnCount (Integer)

A CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás, az itt megadott számú kártyánként tördeli új sorba a kártyákat.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/WidthColumn (String)

A CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Annak az oszlopnak a nevét tartalmazza, amely megadja az adott kártya szélességét pixelben, így lehetőség van különböző méretű kártyákat elhelyezni.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/HeightColumn (String)

A CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Annak az oszlopnak a nevét tartalmazza, amely megadja az adott kártya magasságát pixelben, így lehetőség van különböző méretű kártyákat elhelyezni.

/DisplayDefinition/TreeViewOptions

A Tree megjelenítőhöz tartozó beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/TreeViewOptions/ParentIDColumn (String)

Az adott csomópont szülőjének az azonosítóját tartalmazó DataDefinition oszlop azonosító.

/DisplayDefinition/TreeViewOptions/IDColumn (String)

Annak az DataDefinition-ban definiált oszlopnak az azonosítója, amely egy csomópontot egyértelműen azonosít.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions

A Calendar megjelenítőhoz tartozó beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/StartDateColumn (String)

Annak a DataDefinition oszlopnak az azonosítója, amely a naptárban megjeleníteni kívánt elem kezdő időpontját tartalmazza.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/EndDateColumn (String)

Annak a DataDefinition oszlopnak az azonosítója, amely a naptárban megjeleníteni kívánt elem befejező időpontját tartalmazza.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/NewObjectButtonName (String)

Annak a ControlPanel-en található gombnak a neve, amely az új elem rögzítését végzi el.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/DateRangeControlName (String)

Annak a ControlPanel-en található gombnak a neve, amely a naptárban megjelenő adatokat időpontra szűri le (a naptárban az intervallum léptető szabályozza ennek a szűrőnek az értékét).

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/StartHour (Integer)

A naptárban naponta csak ettől az órától kezdődő elemek jelennek meg. Alapértelemezett érték: 0.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/EndHour (Integer)

A naptárban naponta csak ettől az óráig kezdődő elemek jelennek meg. Alapértelmezett érték: 24.

/DisplayDefinition/Columns

A táblázat oszlopainak definicióit fogja össze ez a node.

/DisplayDefinition/Columns/Column

A táblázat egy oszlopa. A name attribútummal kell hivatkozni a DataDefinition-ban definiált oszlopra.

/DisplayDefinition/Columns/Column/DisallowGrouping (Boolean)

Ezzel lehet szabályozni, hogy az oszlopon a csoportosítás funkció használható-e. Alapértelemezett értéke false, tehát nincs letiltva a csoportosítási lehetőség.

 • A minden látható oszlop (nem dinamikus) (Visible szabály) részt vehet a csoportosításban.
 • Ha egy oszlop Visible értéke true és a DisallowGrouping értéke is true akkor az oszlop értékeire nem lehet csoportosítani.
 • Ha egy oszlop Visible értéke false és a DisallowGrouping értéke is false akkor az oszlop értékeire mégis lehet csoportosítani.

/DisplayDefinition/Columns/Column/DisallowSorting (Boolean)

Ezzel lehet szabályozni, hogy az oszlopon a rendezés funkció használható-e. Alapértelemezett értéke false, tehát nincs letiltva a rendezési lehetőség.

 • A minden látható oszlop (nem dinamikus) (Visible szabály) részt vehet a rendezésben.
 • Ha egy oszlop Visible értéke true és a DisallowSorting értéke is true akkor az oszlopra nem lehet rendezni.
 • Ha egy oszlop Visible értéke false és a DisallowSorting értéke is false akkor az oszlopra mégis lehet rendezni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/IsPinned (Boolean)

A Table megjelenítőben az adott oszlop balra legyen rögzítve. Alapértelemezett érték: false.

/DisplayDefinition/Columns/Column/IsMultiline (Boolean)

Az Effector ennek az oszlopnak az értékeit vegye figyelembe a sor magasságának kiszámításához. Alapértelemezett értéke: false

/DisplayDefinition/Columns/Column/Format (Enumeration)

A cellában megjelenő adat formázását lehet megadni ezzel a beállítással. A lehetséges értékek:

 • Auto: A rendszer automatikusan dönti el a formázást. Ez az alapértelemezett érték.
 • ThousandGrouped: A cellában található érték ezres csoportosítással történő megjelenítése. A precision attribútummal lehet megadni a tört rész számjegyeinek számát (alapértelmezett érték 0).
 • Date: A cellában levő időpont értéknek csak a dátum részét jeleníti meg a rendszer.
 • DateTime: A cellában levő időpont értéknek dátum és óra és perc részét jeleníti meg a rendszer.
 • DateTimeWithSeconds: A cellában levő időpont értéknek dátum és óra és perc és másodperc részét jeleníti meg a rendszer.

/DisplayDefinition/Columns/Column/Caption (String)

Az oszlop fejlécben megjelenő szöveg. Opcionális beállítás, ha nincs megadva, akkor a felületen a name attribútumban megadott oszlop hivatkozás jelenik meg.

/DisplayDefinition/Columns/Column/HeaderCssClass (String)

Az oszlophoz tartozó fejléc formázását leíró CSS osztály neve. Opcionális beállítás. A CSS osztályokat a delivery/gfx/style.css fájlban kell definiálni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/CellCssClassColumn (String)

Lehetőség van az oszlop celláira formázást alkalmazni. Ebben a beállításban egy DataDefinition XML-ben található oszlop nevét kell megadni, amely tartalmazza a cellára alkalmazni kívánt CSS osztály nevét. A CSS osztályokat a delivery/gfx/style.css fájlban kell definiálni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl

Helyben szerkesztés beállításait összefogó node. CSak akkor veszi figyelembe a rendszer ezt a beállítást, ha az oszlopra Readonly szabályt definiálunk.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/Type (Enumeration)

Az oszlopban a helyben szerkesztéshez használt beviteli mező típusa. Értéke lehet:

 • TextBox: egyszerű szöveges beviteli mező
 • ComboBox: lenyiló listás beviteli mező
 • `QueryTextBox': felugró ablakból érték-választós beviteli mező

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/Required (RuleValueType)

A helyben szerkesztésre megjelenített beviteli mező legyen-e kötelező.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/KeyColumn (String)

Csak ComboBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás. Annak az oszlopnak a nevét lehet megadni, amely lenyíló listához tartozó értéket tartalmazza (id), mivel jellemzően olyan oszlopra kell kirekni a szerkesztő mezőt amely valójában már az id-hoz tartozó értéket jeleníti meg, tehát a felelos oszlopra teszem ki a szerkesztő mezőt, de a felelosid (ezt kell beállítani a KeyColumn beállításban) mezőt fogom szerkeszteni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/ComboDefinition (String)

Csak ComboBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás. A lenyiló lista elemeit leíró ComboDefinition XML fájl neve a kiterjesztés nelkül.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/LookupFilterName (String)

Csak ComboBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás. Opcionális beállítás. Ha a hivatkozott lenyiló lista értékkészletét tovább lehet szűkíteni egy filter megadásával, akkor annak a filternek a nevét ebben a beállításban lehet megadni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/LookupFilterValue (String)

Csak ComboBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás. Opcionális beállítás. Ha a hivatkozott lenyiló lista értékkészletét tovább lehet szűkíteni egy filter megadásával, akkor annak a filternek az értékét ebben a beállításban lehet megadni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/ComputedValueList (RuleValueType)

Csak ComboBox típusú helyben szerkesztésre használt mező estén használatos beállítás. Opcionális beállítás, ha a lenyiló lista elemeit dinamikusan kellene kiszámolni azt ezzel a szabállyal lehet megadni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/Mask (String)

Csak TextBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás. Ezzel lehet megadni a beviteli maszkot, például <Mask>99999999-9-99</Mask>. További dokumentációt a Form dokumentációjában talál.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/IsMultiline (Boolean)

Csak TextBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás, több soros beviteli mezőre van-e szűkség. Alapértelemezett érték: false.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/Height (Integer)

Csak több soros TextBox típusú helyben szerkesztésre használt mező estén használatos beállítás. Ezzel lehet megadni pixelben, hogy milyen magas legyen a beviteli mező.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/FieldProperties

Helyben szerkesztés esetén itt tudjuk megadni, hogy az adott mező milyen tulajdonságú az adatbázisban

Attribútumok:

 • type: az adott mező típusa. Lehetséges értékei System.String, System.Int16, System.Int32, System.Int64, System.Byte, System.Double. Alapértelmezett értéke System.String.
 • allowDBNull: lehet-e null az értéke; csak System.String esetén van értelmezve
 • maxLength: a mező maximális hossza; csak System.String esetén van értelmezve (0 az alapértelmezett érték, vagyis annak ellenére, hogy megjelenik az editor, beírni nem lehet semmit)
 • isEncrypted: a titkosítás be van kapcsolva a mezőn

/DisplayDefinition/Columns/Column/Visible (RuleValueType)

Az oszlop láthatóságát megadó szabály. A szabály alapértelemezett értéke: true, vagyis látható.

/DisplayDefinition/Columns/Column/Readonly (RuleValueType)

Az oszlopban megjelenő cellák szerkeszthetőek vagy sem. A szabály alapértelemezett értéke: false, vagyis nem szerkeszthető.

/DisplayDefinition/Columns/Column/Width (Integer)

Az oszlop szélessége, értéke pozitív egész szám, mely pixelben értendő.

/DisplayDefinition/Columns/Column/ColumnGroupName (String)

Az oszlopcsoport neve, amely alá fog tartozni ez az oszlop.

/DisplayDefinition/ControlPanel

A szűrőket tartalmazó panel beállításait fogja össze.

/DisplayDefinition/ControlPanel/LayoutType (Enumeration)

A szűrő mező és annak feliratának egymáshoz képest való elhelyezését szabályozza. Értéke lehet: Horizontal, Vertical. Alapértelemezett érték: Vertical.

/DisplayDefinition/ControlPanel/UseIcons (Boolean)

A címke mellett jelenjen meg egy kis ikon is. Alapértelemezett érték: false.

/DisplayDefinition/ControlPanel/ManualSearchTriggering (Boolean)

Ezzel lehet szabályozni, hogy a szűrést a szűrő értékének változtatása indítsa be vagy jelenjen meg egy nyomógomb, amelyre kattintva lehet elindítani a szűrést. Alapértelemezett értéke false, tehát érték változásra történik meg a szűrés.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls

A ControlPanel-re definiált szűrő mezőket és nyomógombokat összefogó node.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control

A ControlPanel-en megjelenő szűrőmező vagy nyomógomb beállíátsait vonja össze.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Type (Enumeration)

A ControlPanel-en megjelenő szűrőmező vagy nyomógomb típusát kell ezzel a beállítással megadni. Értéke lehet:

 • ComboSearch: Egy ComboBox vezérlőben kiválasztott értékkel szűri az adathalmazt.
 • BoolSearch: A három állapotú jelölőnégyzet vezérlővel logikai típusú adatoszlopra tudunk vele szűrni.
 • DateSearch: Dátum-kiválasztó vezérlővel lehet egy adott dátumra szűrni az adathalmazt
 • DateRange: Dátumintervallum szűrést valósítható meg ezzel a vezérlővel.
 • TextSearch: Egysoros szövegszerkesztő vezérlő a szöveges kereséshez (vagy szám)
 • ActionButton: Egy nyomógombot reprezentál, amely különböző funkciókkal rendelkezhet, például egy külső modul egy funkciójának meghívása, dokumentum generálás, excel export, stb...
 • QuerySearch: ComboBox-hoz hasonló szűrő, ám ilyenkor egy választó ablak ugrik fel (táblázatból lehet értéket választani)
 • TagCloud: Címkefelhő szűrés
 • NewObjectButton: Egy nyomógomb, amellyel új elem rögzítését lehet elvégezni. Ilyenkor a Screen beállításban megadott képernyőt hozza fel az Effector (és a form azon a képernyőn új sort rögzít az adatbázisban)
 • DeleteObjectButton: Egy nyomógomb, amellyel egy elem törlését lehet elvégezni. Ilyenkor a BusinessObject beállítás kötelező, a törlést az ott megadott BusinessObject fogja elvégezni.
 • SimpleLinkButton: Egy nyomógomb, amely a Screen beállításban megadott képernyőt nyitja fel.

Az egyes típusokhoz további beállítások tartoznak, illetve a típus szűkíti az Operator lehetséges beállításait.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Name (String)

A ControlPanel-en megjelenő szűrőmező vagy nyomógomb nevét kell ezzel a beállítással megadni.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Operator (String)

A szűréshez használható SQL operátor. Az operátorok felhasználása nem minden szűrőmező esetében lehetséges, például dátumintervallum (DateRange) szűrő esetén nem használható a like operátor. Felhasználási módjuk megegyezik az SQL szerverben tipikusan használható WHERE operátorokéval. Lehetséges értékei:

 • %like%, like%, %like
 • =, <, >, <=, >=, <>
 • in: ilyenkor a Query node megadására is szükség van, mely a kifejezés jobb oldalán szereplő eredményhalmazt fogja előállítani.
 • between: dátumintervallum (DateRange) esetében használható, a {0} helyére a kezdő dátum, az {1} helyére a végdátum kerül bele.

  <ConnectedColumn>(f.Deadline BETWEEN '{0}' AND '{1} 23:59:59.999')</ConnectedColumn>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Width (Integer)

A szűrőmező szélességét lehet ezzel beállítani (pixelben). Nem kötelező, a motorban típusonként eltérő alapértelemezett érték van.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Caption (String)

A szűrőmezőhöz tartozó feliratot kell ezzel a beállítással megadni.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ConnectedColumnDefinition (String)

A szűrőhöz kapcsolt oszlop. Itt egy érvényes SQL kifejezést/vagy SQL oszlopot kell megadni, amely a DataDefinition SQL mondatán alapszik.

<ConnectedColumnDefinition>pep.PeopleID</ConnectedColumnDefinition>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ComboDefinition (String)

Csak Type = ComboSearch típusú szűrőmező esetén használt beállítás. Ezzel a node-al kell megadni, hogy milyen adatforrásból kell megjeleníteni a választható elemek listáját.

Példa

<Control>
  <Name>PortfolioCombo</Name>
  <Type>ComboSearch</Type>
  <Caption>Státusz</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>p.PortfolioID</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>=</Operator>
  <ComboDefinition>ComboPortfolio</ComboDefinition>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/LookupFilterName (String)

Csak Type = ComboSearch típusú szűrőmező esetén használt opcionális beállítás. Ha a hivatkozott lenyiló lista értékkészletét tovább lehet szűkíteni egy filter megadásával, akkor annak a filternek a nevét ebben a beállításban lehet megadni.

Példa

<Control>
  <Name>ComboCountry</Name>
  <Type>ComboSearch</Type>
  <Caption>Ország</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>c.Country</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>=</Operator>
  <ComboDefinition>ComboFixedValuesLookup</ComboDefinition>
  <LookupFilterName>GroupNum</LookupFilterName>
  <LookupFilterValue>1</LookupFilterValue>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/LookupFilterValue (String)

Csak Type = ComboSearch típusú szűrőmező esetén használt opcionális beállítás. Ha a hivatkozott lenyíló lista értékkészletét tovább lehet szűkíteni egy filter megadásával, akkor annak a filternek az értékét ebben a beállításban lehet megadni.

Példa

<Control>
  <Name>ComboCountry</Name>
  <Type>ComboSearch</Type>
  <Caption>Ország</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>c.Country</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>=</Operator>
  <ComboDefinition>ComboFixedValuesLookup</ComboDefinition>
  <LookupFilterName>GroupNum</LookupFilterName>
  <LookupFilterValue>1</LookupFilterValue>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/IsMultiSelect (Boolean)

Csak Type = ComboSearch típusú szűrőmező esetén használt opcionális beállítás. Ezzel a beállítással lehet engedélyezni, hogy több értéket ki lehessen jelölni a lenyíló listából.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ComputedValueList (RuleValueType)

Csak Type = ComboSearch típusú szűrőmező esetén használt opcionális beállítás. Értékkészlet kiszámításához, szűkítéséhez használatos beállítás, a szabály egy WHERE részletet defíniál, amit a ComboDefinition-ben levő lekérdezésben az 1=1 helyére ír be.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/DataDefinition (String)

Csak Type = TagCloud és Type = QuerySearch típusú szűrőmezők esetén használt beállítás.

 • A QuerySearch típus esetében ezen a DataDefinition -ön keresztül kérdezi le az id értékhez a megjelenítendő szöveget (pl. CompanyID és Name a Company táblából).
 • A TagCloud típus esetében ez a DataDefinition lesz a megjelenő címkéket kikereső adatforrás.

Példa 1:

<Control>
  <Name>CompanyQuery</Name>
  <Type>QuerySearch</Type>
  <Caption>Cég</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>c.CompanyID</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>=</Operator>
  <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen>
  <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition>
  <KeyColumnDefinition>CompanyID</KeyColumnDefinition>
  <ValueColumn>Name</ValueColumn>
</Control>

**Példa 2:

<Control>
  <Name>tagCloud1</Name>
  <Type>TagCloud</Type>
  <Caption>Címkefelhő</Caption>
  <Width>430</Width>
  <DataDefinition>DataDefinitionDocumentTagCloud</DataDefinition>
  <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn>
  <TagCaptionColumn>tag</TagCaptionColumn>
  <TagValueColumn>count</TagValueColumn>
  <TagIDColumn>tagValue</TagIDColumn>
  <TagSearchControlDefinitionColumn>psearchDef</TagSearchControlDefinitionColumn>
  <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/KeyColumnDefinition (String)

Csak Type = QuerySearch típusú szűrőmező esetén használt beállítás. A DataDefinition-ben hivatkozott adatforrás WHERE részében milyen SQL kifejezést használva keressük az id-hoz az értéket. A pédában a DataDefinitionCompanyEdit DataDefinition-ben definiált lekérdezésben az 1=1 részét a c.CompanyID = '5' -re cseréli (ha az 5-ős id értékkel bíró céget keressük)

Példa:

<Control>
  <Name>CompanyQuery</Name>
  <Type>QuerySearch</Type>
  <Caption>Cég</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>c.CompanyID</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>=</Operator>
  <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen>
  <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition>
  <KeyColumnDefinition>c.CompanyID</KeyColumnDefinition>
  <ValueColumn>Name</ValueColumn>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ValueColumn (String)

Csak Type = QuerySearch típusú szűrőmező esetén használt beállítás. A DataDefinition-ben hivatkozott adatforrás eredményének melyik oszlopa tartalmazza az értéket (ami megjelenik a mezőben). A példában a Name oszlop fogja tartalmazni a megjelenített értéket (mondjuk Oriana Kft.)

Példa:

<Control>
  <Name>CompanyQuery</Name>
  <Type>QuerySearch</Type>
  <Caption>Cég</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>c.CompanyID</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>=</Operator>
  <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen>
  <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition>
  <KeyColumnDefinition>c.CompanyID</KeyColumnDefinition>
  <ValueColumn>Name</ValueColumn>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/UseNumericRestriction (Enumeration)

A TextSearch szűrőmező esetén használható beállítás, ezzel lehet megadni, hogy a szűrőmezőbe csak szám írható be. Értéke lehet: byte, int16, int32, int64, double. Alapértelemezett érték: int32 (tehát ha van értéke ennek e beállításnak de egyik felsorolt érték sem).

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/UseHTMLEncode (Boolean)

Technikai jellegű beállítás, ritkán használt. Az Effector alapértelmezetten, védelmi okokból a HTML nyelvben használt kifejezéseket átalakít, hogy azok biztonságosan tárolhatóak legyenek. Alapértelemezett értéke: true, vagyis elvégzi a konverziót. false érték esetén a keresés a kódolás nélküli formával fog végrehajtódni.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/CharacterCounterType (Enumeration)

A TextSearch szűrőmező esetén használható beállítás, lehetséges értéke:

 • None: Alapértelemezett érték, a szűrőmezőnél nincs karakter számláló.
 • Count: A beírt karakterek számát jeleníti meg.
 • Remaining: A hátralevő karakterek számát jeleníti meg.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/MaxLength (Integer)

A TextSearch szűrőmező esetén használható beállítás, a szűrőmezébe bevihető maximális karakterek számát lehet megadni.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/IsIndeterminateAllowed (Boolean)

Csak Type = BoolSearch esetén értelmezett beállítás, amivel aszbályozni lehet azt, hogy a szűrőmező három (bejelőlt, nem bejelőlt és nem tudni) vagy csak két állípottal rendelkezzen. Alapértelmezett értéke true vagyis három állású legyen a szűrőmező.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ButtonLooksLike (Enumeration)

Ezzel a beállítással lehet módosítani, hogy egy gomb egy másik funkciógombhoz hasonlóan jelenjen meg. Értékei lehetnek:

 • Auto: Ez az alapértelmezett beállítás, lényegében azt monda, hogy ne változtasson a rendszer a gomb külsején.
 • SaveButton: Nézzen úgy ki a gomb, mintha mentés gomb lenne az űrlapon.
 • CancelButton: Nézzen úgy ki a gomb, mintha mégse gomb lenne az űrlapon.
 • DeleteButton: Nézzen úgy ki a gomb, mintha törlés gomb lenne az űrlapon.
 • DeleteObjectButton: Nézzen úgy ki a gomb, mintha törlés gomb lenne az a táblázaton (ebben az XML-ben ezt kell használni).
 • NewObjectButton: Nézzen úgy ki a gomb, mintha új rögzítése gomb lenne az a táblázaton (ebben az XML-ben ezt lehet használni).

A példában egy ProcessResultSet gomb van úgy feltüntetve a felületen, mintha törlés gomb lenne.

Példa:

<Control>
  <Name>DeleteColumn</Name>
  <Type>ActionButton</Type>
  <Caption>Oszlop törlése</Caption>
  <ButtonLooksLike>DeleteObjectButton</ButtonLooksLike>
  <OnButtonClick>
    <ActionType>ProcessResultSet</ActionType>
    <RefreshAfterAction>Component</RefreshAfterAction>
    <CloseScreenAfterAction>false</CloseScreenAfterAction>
    <OnlySelectedRows>true</OnlySelectedRows>
    <StoredProcedure>osp_prs_DeleteColumn</StoredProcedure>
  </OnButtonClick>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Icon (String)

A gombra egyedi ikont lehet feltenni, az értéke egy speciális css osztály. A példában a másolás gomb címe elött egy álltalános fájl másolás ikon jelenik meg.

Példa:

<Control>
  <Name>Copy</Name>
  <Type>ActionButton</Type>
  <Caption>Másolás</Caption>
  <Icon>fa fa-files-o</Icon>
  <OnButtonClick>
    <ActionType>ProcessResultSet</ActionType>
    <RefreshAfterAction>Screen</RefreshAfterAction>
    <CloseScreenAfterAction>false</CloseScreenAfterAction>
    <OnlySelectedRows>true</OnlySelectedRows>
    <StoredProcedure>osp_FSYS_ES_prs_ScreenCopy</StoredProcedure>
  </OnButtonClick>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Screen (String)

Ez a beállítás Type = NewObjectButton, Type = SimpleLinkButton és Type = QuerySearch szűrőmezők esetében kötelező beállítás.

A gomb megnyomásakor (illetve QuerySearch esetén az értékválasztó ablak) felugró képernyő neve. (a ReferencedMinorMenu node-ban megadott MinorMenu-ben nem kell szerepelnie).

Példa 1:

<Control>
  <Name>CompanyQuery</Name>
  <Type>QuerySearch</Type>
  <Caption>Cég</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>c.CompanyID</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>=</Operator>
  <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen>
  <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition>
  <KeyColumnDefinition>c.CompanyID</KeyColumnDefinition>
  <ValueColumn>Name</ValueColumn>
</Control>

Példa 2:

<Control>
  <Name>NewDocument</Name>
  <Type>NewObjectButton</Type>
  <Caption>Új</Caption>
  <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu>
  <Screen>ScreenDocument</Screen>
  <BusinessObject>BusinessObjectDocument</BusinessObject>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ReferencedMinorMenu (String)

Opcionális beállítás, ezzel lehet megadni, hogy a felnyíló képernyő melyik MinorMenu nevét használja egyes funkciókban hivatkozásként. Ez a beállítás QuerySearch, NewObjectButton típusok esetében szanálható

Példa:

<Control>
  <Name>NewDocument</Name>
  <Type>NewObjectButton</Type>
  <Caption>Új</Caption>
  <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu>
  <Screen>ScreenDocument</Screen>
  <BusinessObject>BusinessObjectDocument</BusinessObject>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Target (String)

Opcionális beállítás, segítségével megadható, hogy új böngésző ablakban (fülön) jelenjen meg a megnyitni kívánt képernyő (NewObjectButton, SimpleLinkButton típusok esetében). Az új ablakban velő megnyitáshoz a _blank értéket érdemes használni. Úgyanúgy működik, mint a HTML-nél a target beállítás az a tag-en.

Példa

<Control>
  <Name>NewCompany</Name>
  <Type>NewObjectButton</Type>
  <Caption>Új</Caption>
  <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu>
  <Screen>ScreenCompany</Screen>
  <BusinessObject>BusinessObjectCompany</BusinessObject>
  <Target>_blank</Target>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/BusinessObject (String)

Ez a beállítás Type = NewObjectButton és Type = DeleteObjectButton szűrőmezők esetében kötelező beállítás. NewObjectButton esetén annak a BusinessObject-nek a neve, amely lehetséges altípusai kellene választani. DeleteObjectButton esetén annak a BusinessObject-nek a nevét kell megadni, amely a törlést el fogja végezni, illetve a pontos beazonosításhoz egy idColumn atribútummal kell megadni, hogy a táblázat (vagy kártya lista) melyik oszlopa tartalmazza az egyedi azonosítót.

Példa 1:

<Control>
  <Name>NewDocument</Name>
  <Type>NewObjectButton</Type>
  <Caption>Új</Caption>
  <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu>
  <Screen>ScreenDocument</Screen>
  <BusinessObject>BusinessObjectDocument</BusinessObject>
</Control>

Példa 2:

<Control>
  <Name>DeleteDocument</Name>
  <Type>DeleteObjectButton</Type>
  <Caption>Törlés</Caption>
  <BusinessObject idColumn="DocumentID">BusinessObjectDocument</BusinessObject>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick

A nyomógombokra további beállításokat lehet megadni ez alatt a gyűjtő tag alatt.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/ActionType (Enumeration)

 • OpenUrl: A gombbal egy URL-t akarunk megnyitni új ablakban
 • Outer és Report: A gombbal egy .dll-ben lefejlesztett szerver oldali funkciónalitást akarunk meghívni. A kettő között már nincs különbség (új interface-k használata esetén)
 • Export: A gomb a beépített exportálás funkciót fogja használni.
 • ProcessResultSet: A gombbal egy tároltat akarunk meghívni, amely valamilyen feladatot végez majd el. Ez a ProcessResultSet funkció (kötött parméterek a tárolton, kötött adatcserére használt táblák....)
 • GenerateDocument: A gombbal a beépített dokumentum létrehozó funkcióonalitást fogjuk meghívni.
 • ActionButtonChain: A gombbal több másik gomb egymás utáni lenyomását akarjuk szimulálni.

Példa 1:

<Control>
  <Name>prs1</Name>
  <Type>ActionButton</Type>
  <Caption>ProcessResultSet OnlySelectedRows</Caption>
  <OnButtonClick>
    <ActionType>ProcessResultSet</ActionType>
    <OnlySelectedRows>true</OnlySelectedRows>
    <StoredProcedure>osp_prs_RT_ProcessResultSet</StoredProcedure>
  </OnButtonClick>
</Control>

Példa 2:

<Control>
  <Name>export</Name>
  <Type>ActionButton</Type>
  <Caption>Excel export</Caption>
  <OnButtonClick>
    <ActionType>Export</ActionType>
  </OnButtonClick>
</Control>

Példa 3:

<Control>
  <Name>DLL</Name>
  <Type>ActionButton</Type>
  <Caption>DLL hívás</Caption>
  <OnButtonClick>
    <ActionType>Outer</ActionType>
    <Module action="CustomerDLLDataGrid" className="orn_ReleaseTest.CustomerDLLDataGrid">[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll</Module>
  </OnButtonClick>
</Control>

Példa 4:

<Control>
  <Name>Chain1</Name>
  <Type>ActionButton</Type>
  <Caption>ActionButtonChain</Caption>
  <OnButtonClick>
    <ActionType>ActionButtonChain</ActionType>
    <ChainItems>
      <Item id="1">prs1</Item>
      <Item id="2">DLL</Item>
    </ChainItems>
  </OnButtonClick>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/StoredProcedure (String)

Csak ActionType = ProcessResultSet és ActionType = GenerateDocument esetében értelmezett beállítás. Annak a tárolt eljárásnak a nevét kell megadni, amely a ProcessResultSet funkciót végrehajtja, illetve a dokumentum generáláshoz előkészíti az adatokat és beállítja a funkció paramétereit.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/OnlySelectedRows (Boolean)

Csak ActionType = ProcessResultSet és ActionType = Outer esetében értelmezett beállítás. Csak kijelölt sorokon fut le a beállított funkció. Alapértelemezett értéke: false.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/RefreshAfterAction (Enumeration)

Csak ActionType = ProcessResultSet, ActionType = GenerateDocument, ActionType = Report és ActionType = Outer esetében értelmezett beállítás. A művelet végrehajtása után frissüljön-e az egész képernyő, vagy az aktuális komponens. Opcionális betűállítás, lehetséges értékei Component, Screen, None. Alapértelmezett értéke None.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/CloseScreenAfterAction (Boolean)

Csak Type = ActionButton esetében értelmezett beállítás. Ezzel a beállítással lehet megadni, hogy a funkció élvégzése után az Effector zárja be a képernyőt. Alapértelemezett értéke: false, vagyis nem zárja be a képernyőt.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/Url (String)

Csak ActionType = OpenUrl esetén értelmezett beállítás, a megnyitni kivánt weboldal URL-jét kell benne megadni. A beállított URL mindenképpen új ablakban (vagy fülön) hozza fel az Effector.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/UrlWindowOptions (String)

Csak ActionType = OpenUrl esetén értelmezett beállítás, a felugró ablak paramétereit lehet benne megadni

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/ChainItems

Csak ActionType = ActionButtonChain esetén értelmezett beállítás. Egy gombra több funkciót fel lehet fűzni, azaz egy gombra nyomással el tudjuk érni azt, mintha egymás után több gombot nyomtunk volna meg a felületen. Ezeket fogja össze ez a node.

Példa:

<Control>
  <Name>Chain1</Name>
  <Type>ActionButton</Type>
  <Caption>ActionButtonChain</Caption>
  <OnButtonClick>
    <ActionType>ActionButtonChain</ActionType>
     <ChainItems>
      <Item id="1">prs1</Item>
      <Item id="2">DLL</Item>
    </ChainItems>
  </OnButtonClick>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/ChainItems/Item (String)

Csak ActionType = ActionButtonChain esetén értelmezett beállítás, értéke annak a ControlPanel-en található nyomógombnak a neve, amely részt vesz az láncolatban. Az id attribútuma határozza meg a sorrendet (integer).

Példa:

<Control>
  <Name>Chain1</Name>
  <Type>ActionButton</Type>
  <Caption>ActionButtonChain</Caption>
  <OnButtonClick>
    <ActionType>ActionButtonChain</ActionType>
     <ChainItems>
      <Item id="1">prs1</Item>
      <Item id="2">DLL</Item>
    </ChainItems>
  </OnButtonClick>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/Module (String)

Csak ActionType = Outer és ActionType = Report esetén értelmezett beállítás. Ezzel lehet megadni a dll hívás paramétereit.

 • A node értéke maga a .dll fájl neve elérési úttal. Az elérési útban feltüntetett [##LocalProgramPath##] szöveget az Effector a mindenkori weboldal bin mappájára cseréli le, így a lefordított dll fájl bemásolható közvetlenül az Effector program fájlai közé.
 • A className attribútummal kell megadni annak az osztálynak a nevét, amely megvalósítja a kívánt egyedi funkciót
 • Az action attribútummal lehet kiválasztani a funkción belül, hogy mit szeretnénk végrehajtani (ez nem rendszer szintű és a fejlesztőnek kell ezeket kitalálni lekezelni).

Példa:

<Control>
  <Name>DLL</Name>
  <Type>ActionButton</Type>
  <Caption>DLL hívás</Caption>
  <OnButtonClick>
    <ActionType>Outer</ActionType>
    <Module action="CustomerDLLDataGrid" className="orn_ReleaseTest.CustomerDLLDataGrid">[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll</Module>
  </OnButtonClick>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/DataSources

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás. Az export funkciónak meg lehet adni más adatforrást az aktuális DisplayDefinition helyett.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/DataSources/DataSource (String)

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás. Az export funkciónak meg lehet adni más adatforrást az aktuális DisplayDefinition helyett. A node értéke annak a DisplayDefinition-nek a neve, amelyet ki szeretnénk exportálni. A filterType attribútummal lehet megadni, hogy a bejövő vagy kimenő filtereket használja fel a szűréshez. Az attribútum értéke lehet In,Out, az alapértelmezett érték: Out.

Példa:

<Control>
  <Name>exportPeopleCompany</Name>
  <Type>ActionButton</Type>
  <Caption>Excel export (emberek és cégek)</Caption>
  <OnButtonClick>
    <ActionType>Export</ActionType>
    <DataSources>
      <DataSource filterType="Out">DisplayDefinitionPeoples</DataSource>
      <DataSource filterType="Out">DisplayDefinitionCompanies</DataSource>
    </DataSources>
  </OnButtonClick>
</Control>

Minden egyes forrásból egy munkalap keletkezik a felsorolás sorrendjében.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/ExcelTemplate (String)

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás. Megadható excel template, amelybe az adatexport történik. A template elérési útját az ExcelTemplate táblában kell megadni. A firstCell attribútummal lehet megadni, hogy az egyes munkalapokon melyik cellától kezdje az Effector az adatokkal való kitöltést. Ez egy vesszővel elválasztott cellahivatkozás. Alapértelmezetten minden munkalapon az A2 cellától kezdődik a kitöltés.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/DefaultExportFormat (Enumeration)

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás, ezzel meg lehet adni, hogy az exportálás paramétereit kiválasztó képernyőn alapértelmezés szerint melyik formátum legyen kijelölve. Értéke lehet CSV, Excel97To2003, Xlsx.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/DefaultExportType (Enumeration)

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás, ezzel meg lehet adni, hogy az exportálás paramétereit kiválasztó képernyőn alapértelmezés szerint mely Export tartomány legyen kijelölve. Értéke lehet All, Actual és OnlySelected, alapértelemezett érték All.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/ExportFillMethod (Enumeration)

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás, ezzel a beállítással lehet szabályozni, hogy az Excel sablon kitöltésekor milyen módszerrel történjen az adatok betöltése. Lehetséges értékei Insert, Overwrite, alapértelemezett érték Insert. Az Insert beállítás minden adatsornak új Excel sort szúr be az Effector, amíg Overwrite esetén felülírja a cellák tartalmát (akkor érdemes használni, ha egy megadott cellatartományt kell kitölteni adatokkal).

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Question

Csak ActionButton vezérlő esetén használható beállítás. Párbeszédablakot nyit meg a funkció lefutása előtt. Opcionális. A type atribútummal lehet megadni, hogy milyen gombok jelenjenek meg a felugró párbeszédablakok. Lehetséges értékei:

 • OkCancel: a felugró ablak tartalmaz egy "Ok" és egy "Mégsem" gombot. Az "Ok" gomb megnyomására a művelet folytatódik, a "Mégsem" gomb megnyomására nem fog történni semmi.
 • Ok: egy tájékoztató ablakot lehet megjeleníteni mentés előtt
 • Cancel: tájékoztatást jelenít meg, de meg is akadályozza a mentést
 • Custom: a Button beállítással lehet megadni, hogy milyen további gombokat akarunk megjeleníteni a párbeszéd ablakon. Ilyenkor a kiválasztott gomb azonosítóját megkapja a ProcessResultSet funkció.

Példa:

 <Question type="Custom">
   <Condition type="Constant" return="boolean" default="false">true</Condition>
   <Message type="Constant" return="string" default="">Kérem válasszon!</Message>
   <Buttons><![CDATA[{"option1": { "className": "btn-primary", "label": "Opció 1" }, "option2": { "className": "btn-info", "label": "Opció 2" }, "cancel": { "className": "btn-danger", "label": "Mégsem", "cancel": true }}]]></Buttons>
</Question>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Question/Message (RuleValueType)

A megjeleníteni kivánt üzenetet kiszámító szabály.

Példa:

 <Question type="Custom">
   <Condition type="Constant" return="boolean" default="false">true</Condition>
   <Message type="Constant" return="string" default="">Kérem válasszon!</Message>
   <Buttons><![CDATA[{"option1": { "className": "btn-primary", "label": "Opció 1" }, "option2": { "className": "btn-info", "label": "Opció 2" }, "cancel": { "className": "btn-danger", "label": "Mégsem", "cancel": true }}]]></Buttons>
</Question>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Question/Condition (RuleValueType)

Ezzel lehet szabályozni, hogy megjelenjen a felugró ablak vagy sem. Ha a szabály értéke végül true lesz, akkor megjelenik a felugró ablak.

Példa:

 <Question type="Custom">
   <Condition type="Constant" return="boolean" default="false">true</Condition>
   <Message type="Constant" return="string" default="">Kérem válasszon!</Message>
   <Buttons><![CDATA[{"option1": { "className": "btn-primary", "label": "Opció 1" }, "option2": { "className": "btn-info", "label": "Opció 2" }, "cancel": { "className": "btn-danger", "label": "Mégsem", "cancel": true }}]]></Buttons>
</Question>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Question/Buttons (String)

Ez a beállítás csak type = Custom esetén van értelmezve. Egy JSON definíciót kell megadni. A mégsem gombot külön meg kell jelölni "cancel": true értékkel.

Példa:

 <Question type="Custom">
   <Condition type="Constant" return="boolean" default="false">true</Condition>
   <Message type="Constant" return="string" default="">Kérem válasszon!</Message>
   <Buttons><![CDATA[{"option1": { "className": "btn-primary", "label": "Opció 1" }, "option2": { "className": "btn-info", "label": "Opció 2" }, "cancel": { "className": "btn-danger", "label": "Mégsem", "cancel": true }}]]></Buttons>
</Question>

A tárolt eljárásban a következő pár sorral lehet megtudni, hogy vegül melyik gombot nyomta meg a felhasználó:

DECLARE 
  @clickedButton VARCHAR(100)

SELECT TOP 1 @clickedButton = ClickedQuestionButton FROM ProcessResultSet WHERE ProcessResultSetID = @ProcessResultSetID

A fenti példában, ha valaki az "Opció 2" gombra kattint, akkor az option2 értéket megkapja meg a @clickedButton változóba.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/TagCaptionColumn (String)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. A DataDefinition beállításban (a Control-on belüli) megadott adatforrás azon oszlopának nevét kell megadni, amely a címkék felíratát tartalmazza.

Példa:

<Control>
  <Name>tagCloud1</Name>
  <Type>TagCloud</Type>
  <Caption>Tag cloud</Caption>
  <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition>
  <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn>
  <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn>
  <TagValueColumn>count</TagValueColumn>
  <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn>
  <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn>
  <Width>430</Width>
  <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/TagGroupColumn (String)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. A DataDefinition beállításban (a Control-on belüli) megadott adatforrás azon oszlopának nevét kell megadni, amely a címkék csoportjainak nevét tartalmazza.

Példa:

<Control>
  <Name>tagCloud1</Name>
  <Type>TagCloud</Type>
  <Caption>Tag cloud</Caption>
  <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition>
  <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn>
  <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn>
  <TagValueColumn>count</TagValueColumn>
  <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn>
  <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn>
  <Width>430</Width>
  <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/TagIDColumn (String)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. A DataDefinition beállításban (a Control-on belüli) megadott adatforrás azon oszlopának nevét kell megadni, amely a címkéhez tartozó (csoporton belüli) egyedi azonosítót tartalmazza.

Példa:

<Control>
  <Name>tagCloud1</Name>
  <Type>TagCloud</Type>
  <Caption>Tag cloud</Caption>
  <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition>
  <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn>
  <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn>
  <TagValueColumn>count</TagValueColumn>
  <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn>
  <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn>
  <Width>430</Width>
  <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/TagValueColumn (String)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. A DataDefinition beállításban (a Control-on belüli) megadott adatforrás azon oszlopának nevét kell megadni, amely a címke mellett megjelenített számláló értékét tartalmazza.

Példa:

<Control>
  <Name>tagCloud1</Name>
  <Type>TagCloud</Type>
  <Caption>Tag cloud</Caption>
  <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition>
  <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn>
  <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn>
  <TagValueColumn>count</TagValueColumn>
  <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn>
  <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn>
  <Width>430</Width>
  <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/TagSearchControlDefinitionColumn (String)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. A DataDefinition beállításban (a Control-on belüli) megadott adatforrás azon oszlopának nevét kell megadni, amely a szűréshez definiál egy ControlPanel-beli Control elemet.

Példa:

<Control>
  <Name>tagCloud1</Name>
  <Type>TagCloud</Type>
  <Caption>Tag cloud</Caption>
  <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition>
  <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn>
  <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn>
  <TagValueColumn>count</TagValueColumn>
  <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn>
  <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn>
  <Width>430</Width>
  <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/DisplayGroupInControl (Boolean)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. Alapértelemezett értéke: true. Ha értéke false, akkor a kontrollon nem jelenik meg, hogy mely csoportokból lettek választva az aktív címkék.

Példa:

<Control>
  <Name>tagCloud1</Name>
  <Type>TagCloud</Type>
  <Caption>Tag cloud</Caption>
  <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition>
  <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn>
  <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn>
  <TagValueColumn>count</TagValueColumn>
  <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn>
  <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn>
  <Width>430</Width>
  <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Query (String)

Ez kizárólag az in operátor esetében használható elem. Itt egy SQL WHERE mondatrészt kell megadni, amely a ConnectedColumnDefinition-ban megadott oszlophoz állítja elő a kiértékelendő kifejezés jobb oldalát. Ha a Query értéke tartalmazza a #param# karakterláncot, akkor annak helyére lesz beillesztve a szűrőmező értéke. Ez tipikusan a Query node-ban elhelyezkedő SELECT utasítás szűrésére használható fel.

<Control>
  <Name>ComboBoxSample</Name>
  <Type>ComboSearch</Type>
  <ComboDefinition>ComboSample</ComboDefinition>
  <Caption>Sample Caption</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>sampleTable.SampleField</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>in</Operator>
  <Query>
    (SELECT PeopleID
    FROM People WITH (NOLOCK)
    WHERE PeopleID = '#param#')
  </Query>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Collation (String)

Szabadszöveges szűrőmező esetén van értelmezve. Akkor használjuk, ha az adatbázis mezőre eltérő Collation szerint akarunk szűrni, mint az alapbeállítás. Opcionális.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/DisplayOverColumn (String)

Ha a szűrőmezőt nem a ControlPanel-en szeretnénk megjeleníteni, hanem a táblázat egy oszlopának fejléce alatt, akkor be kell állítanunk ezt a node-ot. Értéke annak az oszlopnak a name attribútuma, amely fejléce alatt szeretnénk, hogy megjelenjen a szűrőmező. Opcionális.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/DefaultValue (RuleValueType)

Szűrőmező alapértelmezett értéke. Opcionális.

Példa:

<Control>
  <Name>ObjectTypeText</Name>
  <Type>TextSearch</Type>
  <Caption>ObjectType</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>p.ObjectType</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>=</Operator>
  <Visible type="Constant" return="boolean" default="false">false</Visible>
  <DefaultValue type="Constant" return="string" default="">Teszt</DefaultValue>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/SessionValue (RuleValueType)

Ezzel a beállítással a szűrőmezőn meg lehet jeleníteni egy ikont (ház), amelyre kattintva az ebben a szabályban megadott értéket állítja be a szűrőmezőbe. Ha nincs ez a beállítás, akkor nincs kint a szűrőmezőn az ikon sem.

Példa

<Control>
  <Name>FelelosComboBox</Name>
  <Type>ComboSearch</Type>
  <Caption>Felhasználó</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>FELELOS</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>=</Operator>
  <SessionValue type="Constant" return="int" default="0">[##Session.UserID##]</SessionValue>
  <ComboDefinition>ComboUsers</ComboDefinition>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Visible (RuleValueType)

Szűrőmező láthatósága. A szabály alapértelmezett értéke: true, vagyis látható.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Required (RuleValueType)

Szűrőmező kitöltése kötelező. A szabály alapértelmezett értéke: false, vagyis nem kötelező.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ComputedValue (RuleValueType)

Szűrőmező számított értéke. Opcionális.

Példa

<Control>
  <Name>WorkflowText</Name>
  <Type>TextSearch</Type>
  <Caption>Folyamat azon.</Caption>
  <ConnectedColumnDefinition>e.WorkflowID</ConnectedColumnDefinition>
  <Operator>=</Operator>
  <Visible type="Constant" return="boolean" default="false">false</Visible>
  <DefaultValue type="Constant" return="string" default="">[##Filter.Workflow_ID##]</DefaultValue>
  <ComputedValue type="Constant" return="string" default="">[##Filter.Workflow_ID##]</ComputedValue>
</Control>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Readonly (RuleValueType)

Szűrőmező szerkeszthetőségét szabályozza ez a beállítás. A szabály alapértelemezett értéke: false, vagyis szerkeszthető.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Tooltip (RuleValueType)

Ezzel a szabállyal lehet definiálni tooltip szöveget. A tooltip ikon (illetve gomb esetén a tooltip cserélődik le) csak akkor jelenik meg, ha ennek a szabálynak a kiértékelése nem üres szöveg.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Warning (RuleValueType)

Ez a szabály a Tooltip szabályhoz hasonlóan működik, eltérés, hogy feltűnőbb az ikon.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/PlaceHolder (RuleValueType)

Szűrőmezőbe írt szöveg, ha nincs benne érték. Opcionális.

/DisplayDefinition/Links

A linkek definiálását összefogó node.

/DisplayDefinition/Links/Link

Egy link definiálását összefogó node.

/DisplayDefinition/Links/Link/Type (Enumeration)

A Link típusát lehet ezzel a beállítással megadni. Opcionális beállítás, alapértelmezett érték: Exists. Értéke lehet:

 • Exists: A ColumnName oszlopot felhasználva kiszámolt kimenő filterrel nyitja meg a Screen node-ban megadott képernyőt.
 • NewOrExists: Ugyanaz, mint az Exists annyi különbséggel, hogy ha az érték nulla, akkor új rögzítéssel nyítja meg az adott képernyőt. (lényegében mintha NewObjectButton-t nyomott volna valaki)
 • New: Hasonló az NewOrExists-hez, de ebben az esetben mindenképpen új rögzítéssel nyitja meg a megadott képernyőt
 • ProcessResultSet: A linkre kattintással egy ControlPanel-en definiált ProcessResultSet lefutását teszi lehetővé. A ProcessResultSetControl beállítással kell megadni anak a Control-nak a Name értékét.
 • OpenUrl: A linkre kattintással az oszlop értékében található URL-t nyitja meg.

/DisplayDefinition/Links/Link/ColumnName (String)

Annak az oszlopnak az azonosítója (a /DisplayDefinition/Columns/Column node name attribútuma), ahol megjelenik a link.

/DisplayDefinition/Links/Link/ReferencedMinorMenu (String)

Opcionális beállítás, ezzel lehet megadni, hogy a felnyíló képernyő melyik MinorMenu nevét használja egyes funkciókban hivatkozásként.

<Link>
  <ColumnName>SampleColumn</ColumnName>
  <ReferencedMinorMenu>MMSample</ReferencedMinorMenu>
  <Screen>ScreenSample</Screen>
</Link>

/DisplayDefinition/Links/Link/Screen (String)

A link megnyomásakor felugró képernyő neve. (a ReferencedMinorMenu node-ban megadott MinorMenu-ben nem kell szerepelnie).

<Link>
  <ColumnName>SampleColumn</ColumnName>
  <ReferencedMinorMenu>MMSample</ReferencedMinorMenu>
  <Screen>ScreenSample</Screen>
</Link>

/DisplayDefinition/Links/Link/Target (String)

Opcionális beállítás, segítségével megadhat, hogy új böngésző ablakban (fülön) jelenjen meg a megnyitni kívánt képernyő. Az új ablakban való megnyitáshoz a _blank értéket érdemes használni. Ugyanúgy működik, mint a HTML-nél a target beállítás az a tag-en.

Példa

<Link>
  <ColumnName>Name</ColumnName>
  <Screen>ScreenCompany</Screen>
  <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu>
  <Target>_blank</Target>
</Link>

/DisplayDefinition/Links/Link/ProcessResultSetControl (String)

Ha a Type értéke ProcessResultSet, akkor ebben a beállításban kell megadni annak a ControlPanel-en található gombnak a nevét, amely a ProcessResultSet funkciót fogja végrehajtani.

Példa

<Link>
  <Type>ProcessResultSet</Type>
  <ColumnName>VisibleCardIcon</ColumnName>
  <ProcessResultSetControl>SetVisibility</ProcessResultSetControl>
</Link>

/DisplayDefinition/Links/Link/ProcessResultSetObjectType (String)

A ProcessResultSetControl beállítással használható beállítás, ezzel meg lehet adni a ProcessResultSet funkcióhoz az ObjectType értéket. Ritkán használt beállítás.

/DisplayDefinition/Links/Link/FilterInUrl (String)

Csak OpenUrl típus esetén van értelmezve.

Teljes xml beállítás példa

Példa

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> <DisplayDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/DisplayDefinition"> <Caption></Caption> <DataDefinition></DataDefinition> <TemplateURL></TemplateURL> <IsDynamic></IsDynamic> <OutFilterColumn></OutFilterColumn> <UniqueIDColumn></UniqueIDColumn> <UniqueBusinessObject></UniqueBusinessObject> <RowIdentificationMethod></RowIdentificationMethod> <OrderBy direction=""></OrderBy> <PageSize></PageSize> <AlternatePageSize></AlternatePageSize> <AutoRefreshInterval></AutoRefreshInterval> <IsToolbarVisible></IsToolbarVisible> <ViewType></ViewType> <AlternateViewType></AlternateViewType> <DefaultSelectionType></DefaultSelectionType> <ToolbarOptions> <IsSelectionTypeTogglerVisible></IsSelectionTypeTogglerVisible> <IsCardGroupLayoutChangeEnabled></IsCardGroupLayoutChangeEnabled> <IsOpenAllColumnsButtonVisible></IsOpenAllColumnsButtonVisible> <IsRowNumberTogglerVisible></IsRowNumberTogglerVisible> <IsToolsTogglerVisible></IsToolsTogglerVisible> <TrashCanActionControl></TrashCanActionControl> </ToolbarOptions> <TableViewOptions> <IsRowNumberVisible></IsRowNumberVisible> <Summaries> <Summary column="" type=""></Summary> </Summaries> <IsDeleteToolVisible actionControl=""></IsDeleteToolVisible> <IsCardPreviewToolVisible></IsCardPreviewToolVisible> <IsEditToolVisible clickedColumn=""></IsEditToolVisible> <IsSimpleFilterEnabled></IsSimpleFilterEnabled> <IsPinningEnabled></IsPinningEnabled> <ColumnGroups excludedColumnsGroupCaption=""> <ColumnGroup name=""> <Caption></Caption> </ColumnGroup> </ColumnGroups> <GroupBy direction=""></GroupBy> <HeaderHeight></HeaderHeight> <ColumnCaptions sourceType=""> <Database> <SelectionString type=""></SelectionString> </Database> <FixedValues> <Caption columnName=""></Caption> </FixedValues> </ColumnCaptions> <IsMultilineRowsEnabled minLineNumber="" maxLineNumber=""></IsMultilineRowsEnabled> </TableViewOptions> <TransposedTableViewOptions> <ColumnCaptions sourceType=""> <Database> <SelectionString type=""></SelectionString> </Database> <FixedValues> <Caption columnName=""></Caption> </FixedValues> </ColumnCaptions> </TransposedTableViewOptions> <HTMLTemplates> <HTMLTemplate when="" is="" width="" height="" isTemplateURL=""></HTMLTemplate> </HTMLTemplates> <CardViewOptions> <IsAnimationEnabled></IsAnimationEnabled> <DragAndDropControlName></DragAndDropControlName> <CardClickControlName></CardClickControlName> <IsGroupingEnabled></IsGroupingEnabled> <IsSortingEnabled></IsSortingEnabled> <GraphByColumns></GraphByColumns> <GroupCssClassList></GroupCssClassList> <CssFloat></CssFloat> <GroupLayout></GroupLayout> <ShowGroupElementCount></ShowGroupElementCount> <GroupBy direction=""></GroupBy> </CardViewOptions> <CardMatrixViewOptions> <IsAnimationEnabled></IsAnimationEnabled> <DragAndDropControlName></DragAndDropControlName> <CardClickControlName></CardClickControlName> <ColumnCount></ColumnCount> <WidthColumn></WidthColumn> <HeightColumn></HeightColumn> </CardMatrixViewOptions> <TreeViewOptions> <ParentIDColumn></ParentIDColumn> <IDColumn></IDColumn> </TreeViewOptions> <CalendarViewOptions> <StartDateColumn></StartDateColumn> <EndDateColumn></EndDateColumn> <NewObjectButtonName></NewObjectButtonName> <DateRangeControlName></DateRangeControlName> <StartHour></StartHour> <EndHour></EndHour> </CalendarViewOptions> <Columns> <Column name=""> <DisallowGrouping></DisallowGrouping> <DisallowSorting></DisallowSorting> <IsPinned></IsPinned> <IsMultiline></IsMultiline> <Format precision=""></Format> <Caption></Caption> <HeaderCssClass></HeaderCssClass> <CellCssClassColumn></CellCssClassColumn> <InplaceEditControl> <Type></Type> <Required></Required> <KeyColumn></KeyColumn> <ComboDefinition></ComboDefinition> <LookupFilterName></LookupFilterName> <LookupFilterValue></LookupFilterValue> <ComputedValueList></ComputedValueList> <Mask></Mask> <IsMultiline height=""></IsMultiline> <Height></Height> <FieldProperties allowDBNull="" maxLength="" type=""></FieldProperties> </InplaceEditControl> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Width></Width> <ColumnGroupName></ColumnGroupName> </Column> </Columns> <ControlPanel> <LayoutType>Vertical</LayoutType> <UseIcons>false</UseIcons> <ManualSearchTriggering></ManualSearchTriggering> <Controls> <!-- TextSearch esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>TextSearch</Type> <Name></Name> <Operator></Operator> <Width></Width> <Caption></Caption> <ConnectedColumnDefinition></ConnectedColumnDefinition> <UseNumericRestriction></UseNumericRestriction> <UseHTMLEncode></UseHTMLEncode> <CharacterCounterType></CharacterCounterType> <MaxLength></MaxLength> <Query></Query> <Collation></Collation> <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> <DefaultValue></DefaultValue> <SessionValue></SessionValue> <Visible></Visible> <Required></Required> <ComputedValue></ComputedValue> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> <Warning></Warning> <PlaceHolder></PlaceHolder> </Control> <!-- TextSearch esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>ComboSearch</Type> <Name></Name> <Operator></Operator> <Width></Width> <Caption></Caption> <ConnectedColumnDefinition></ConnectedColumnDefinition> <ComboDefinition></ComboDefinition> <IsMultiSelect></IsMultiSelect> <ComputedValueList></ComputedValueList> <Query></Query> <Collation></Collation> <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> <DefaultValue></DefaultValue> <SessionValue></SessionValue> <Visible></Visible> <Required></Required> <ComputedValue></ComputedValue> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> <Warning></Warning> <PlaceHolder></PlaceHolder> </Control> <!-- BoolSearch esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>BoolSearch</Type> <Name></Name> <Operator></Operator> <Width></Width> <Caption></Caption> <ConnectedColumnDefinition></ConnectedColumnDefinition> <IsIndeterminateAllowed></IsIndeterminateAllowed> <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> <DefaultValue></DefaultValue> <Visible></Visible> <ComputedValue></ComputedValue> <Readonly></Readonly> </Control> <!-- QuerySearch esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>QuerySearch</Type> <Name></Name> <Operator></Operator> <Width></Width> <Caption></Caption> <ConnectedColumnDefinition></ConnectedColumnDefinition> <DataDefinition></DataDefinition> <KeyColumnDefinition></KeyColumnDefinition> <ValueColumn></ValueColumn> <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> <DefaultValue></DefaultValue> <SessionValue></SessionValue> <Visible></Visible> <Required></Required> <ComputedValue></ComputedValue> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> <Warning></Warning> <PlaceHolder></PlaceHolder> </Control> <!-- DateSearch esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>DateSearch</Type> <Name></Name> <Operator></Operator> <Width></Width> <Caption></Caption> <ConnectedColumnDefinition></ConnectedColumnDefinition> <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> <DefaultValue></DefaultValue> <SessionValue></SessionValue> <Visible></Visible> <Required></Required> <ComputedValue></ComputedValue> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> <Warning></Warning> <PlaceHolder></PlaceHolder> </Control> <!-- DateRange esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>DateRange</Type> <Name></Name> <Operator></Operator> <Width></Width> <Caption></Caption> <ConnectedColumnDefinition></ConnectedColumnDefinition> <ComboDefinition></ComboDefinition> <ComputedValueList></ComputedValueList> <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> <DefaultValue></DefaultValue> <Visible></Visible> <Required></Required> <ComputedValue></ComputedValue> <Readonly></Readonly> <PlaceHolder></PlaceHolder> </Control> <!-- TagCloud esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>TagCloud</Type> <Name></Name> <Operator></Operator> <Width></Width> <Caption></Caption> <ConnectedColumnDefinition></ConnectedColumnDefinition> <DataDefinition></DataDefinition> <TagCaptionColumn></TagCaptionColumn> <TagGroupColumn></TagGroupColumn> <TagIDColumn></TagIDColumn> <TagValueColumn></TagValueColumn> <TagSearchControlDefinitionColumn></TagSearchControlDefinitionColumn> <DisplayGroupInControl></DisplayGroupInControl> <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <PlaceHolder></PlaceHolder> </Control> <!-- NewObjectButton esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>NewObjectButton</Type> <Name></Name> <Width></Width> <Caption></Caption> <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> <Icon></Icon> <Screen></Screen> <ReferencedMinorMenu></ReferencedMinorMenu> <Target></Target> <BusinessObject></BusinessObject> <Question type=""> <Message></Message> <Condition></Condition> </Question> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> </Control> <!-- DeleteObjectButton esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>DeleteObjectButton</Type> <Name></Name> <Width></Width> <Caption></Caption> <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> <Icon></Icon> <BusinessObject idColumn=""></BusinessObject> <Question type=""> <Message></Message> <Condition></Condition> </Question> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> </Control> <!-- SimpleLinkButton esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>SimpleLinkButton</Type> <Name></Name> <Width></Width> <Caption></Caption> <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> <Icon></Icon> <Screen></Screen> <ReferencedMinorMenu></ReferencedMinorMenu> <Target></Target> <Question type=""> <Message></Message> <Condition></Condition> </Question> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> </Control> <!-- ActionButton:Export esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>ActionButton</Type> <Name></Name> <Width></Width> <Caption></Caption> <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> <Icon></Icon> <Question type=""> <Message></Message> <Condition></Condition> </Question> <OnButtonClick> <ActionType>Export</ActionType> <DataSources> <DataSource filterType=""></DataSource> </DataSources> <ExcelTemplate firstCell=""></ExcelTemplate> <DefaultExportFormat></DefaultExportFormat> <DefaultExportType></DefaultExportType> <ExportFillMethod></ExportFillMethod> </OnButtonClick> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> </Control> <!-- ActionButton:ProcessResultSet esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>ActionButton</Type> <Name></Name> <Width></Width> <Caption></Caption> <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> <Icon></Icon> <Question type=""> <Message></Message> <Condition></Condition> <Buttons></Buttons> </Question> <OnButtonClick> <ActionType>ProcessResultSet</ActionType> <StoredProcedure></StoredProcedure> <OnlySelectedRows></OnlySelectedRows> <RefreshAfterAction></RefreshAfterAction> <CloseScreenAfterAction></CloseScreenAfterAction> </OnButtonClick> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> </Control> <!-- ActionButton:GenerateDocument esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>ActionButton</Type> <Name></Name> <Width></Width> <Caption></Caption> <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> <Icon></Icon> <Question type=""> <Message></Message> <Condition></Condition> <Buttons></Buttons> </Question> <OnButtonClick> <ActionType>GenerateDocument</ActionType> <StoredProcedure></StoredProcedure> <OnlySelectedRows></OnlySelectedRows> <RefreshAfterAction></RefreshAfterAction> <CloseScreenAfterAction></CloseScreenAfterAction> </OnButtonClick> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> </Control> <!-- ActionButton:OpenUrl esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>ActionButton</Type> <Name></Name> <Width></Width> <Caption></Caption> <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> <Icon></Icon> <Question type=""> <Message></Message> <Condition></Condition> </Question> <OnButtonClick> <ActionType>OpenUrl</ActionType> <Url></Url> <UrlWindowOptions></UrlWindowOptions> </OnButtonClick> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> </Control> <!-- ActionButton:Outer esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>ActionButton</Type> <Name></Name> <Width></Width> <Caption></Caption> <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> <Icon></Icon> <Question type=""> <Message></Message> <Condition></Condition> </Question> <OnButtonClick> <ActionType>Outer</ActionType> <Module className="" action=""></Module> </OnButtonClick> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> </Control> <!-- ActionButton:ActionButtonChain esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>ActionButton</Type> <Name></Name> <Width></Width> <Caption></Caption> <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> <Icon></Icon> <Question type=""> <Message></Message> <Condition></Condition> </Question> <OnButtonClick> <ActionType>ActionButtonChain</ActionType> <ChainItems> <Item id=""></Item> </ChainItems> </OnButtonClick> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> </Control> <!-- ActionButton:Print esetén lehetséges beállítások --> <Control> <Type>ActionButton</Type> <Name></Name> <Width></Width> <Caption></Caption> <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> <Icon></Icon> <Question type=""> <Message></Message> <Condition></Condition> </Question> <Visible></Visible> <Readonly></Readonly> <Tooltip></Tooltip> </Control> </Controls> </ControlPanel> <Links> <Link> <Type></Type> <ColumnName></ColumnName> <ReferencedMinorMenu></ReferencedMinorMenu> <Screen></Screen> <Target></Target> <ProcessResultSetControl></ProcessResultSetControl> <ProcessResultSetObjectType></ProcessResultSetObjectType> <FilterInUrl></FilterInUrl> </Link> </Links> </DisplayDefinition>

 • Legutóbb frissítve: 1 év 2 hete
 • Effector